Projektijohtaminen ei ole projektipäällikön yksilösuoritus

Yleensä kun puhutaan projektijohtamisesta, huomio kohdistuu nimenomaan projektipäällikköön. Projektijohtaminen mielletään juuri projektipäällikön yksilösuoritukseksi, jossa tämä erilaisten työkalujen ja tekniikoiden avulla rationaalisesti ohjaa projektia.

Oletuksena tällöin on, että projektien onnistuminen riippuu ennen kaikkea projektipäälliköstä ja hänen kyvyistään suunnitella, kontrolloida ja koordinoida projektityötä. Niinpä myös epäonnistumisen hetkinä syytä haetaan juuri projektipäällikön vajavaisuuksista.

Totuus kuitenkin on, että kukaan ei voi tehdä määräänsä enempää – ei edes projektipäällikkö. Monastikaan projektipäällikkö ei pysty yksin vaikuttamaan asioiden kulkuun kuin vain rajallisesti. 

Niinpä vaikka projektipäällikkö olisi persoonaltaan ja kyvyiltään millainen tahansa ja tekisi kaiken taiteen sääntöjen mukaisesti, projekti ei silti välttämättä ole menestys. Vastaavasti projektissa voidaan saada paljonkin aikaan, vaikka projektipäällikkö ei olisikaan täysin tehtävänsä tasalla. 

Siksi projektipäällikköön tuijottaminen projektijohtamisesta puhuttaessa antaa hyvin vaillinaisen kuvan siitä, mistä projektijohtamisessa on kyse.

Pätevä projektipäällikkö ei riitä

Luonnollisesti projektipäälliköllä on yleensä virallinen vastuu siitä, mitä projektissa saadaan tai ollaan saamatta aikaan. Käytännössä kuitenkin projektin eteneminen ja lopputulokset ovat aina viime kädessä riippuvaisia kaikista projektiin osallisista ihmisistä.

Projektipäällikön tekemän johtamistyön lisäksi merkitystä on nimittäin aina myös sillä, mitä projektiryhmän jäsenet, ohjausryhmän jäsenet sekä muiden sidosryhmien edustajat tekevät.

Kukin näistä ihmisistä omalla toiminnallaan – tai toimimattomuudellaan – enemmän tai vähemmän vaikuttaa projektin kulkuun. Siten projektijohtaminen on väistämättä aina monitahoinen sosiaalinen prosessi, jossa projektipäällikkö on vain yksi toimija.

Toisin sanoen projektijohtaminen ei koskaan ole yksilösuoritus. Projektijohtaminen on summa kaikesta siitä toiminnasta, joka tavalla tai toisella ohjaa ihmisten työtä projektissa. 

Näin ollen pätevinkään projektipäällikkö ei yksin riitä takaamaan projektin menestystä. Olennaista on myös se, keitä muita projektiin on osallisina ja mitä he projektin suhteen tekevät.


On virhe keskittyä varmistamaan vain yrityksen projektipäälliköiden pätevyys. Vähintään yhtä tärkeää on kiinnittää huomiota siihen, keitä kaikkia muita yrityksen projekteihin osallistuu.