Miksi projektit alkavat elää omaa elämäänsä?


Toisinaan projektit alkavat elää yrityksissä omaa elämäänsä riippumatta yritystason tavoitteista.

Projekteissa harhaudutaan siis tekemään asioita, jotka eivät millään tavoin ole linjassa yrityksen kokonaisedun kanssa. Päinvastoin ne saattavat jopa vahingoittaa yritystä.

Tämä siitäkin huolimatta, että projekteja ei yrityksissä tehdä huvin vuoksi. Sen sijaan ne ovat vain osa laajempaa kokonaisuutta, jolla pyritään turvaamaan yrityksen toiminnan jatkuvuus ja kannattavuus.

Silti yksittäisissä projekteissa mennään tyypillisesti lähivalot päällä. Laajempien yritystason näkökohtien sijasta niissä keskitytään lähinnä käsillä olevaan konkreettiseen tehtävään.

Seurauksena tästä on helposti se, että yrityksen etu hämärtyy – ja projekteissa aletaan tehdä yrityksen näkökulmasta mitä sattuu. 

Miksi näin?

Projektin etu tulisi olla myös yrityksen etu

Projektien harhautuminen nähdään usein yrityksissä lähinnä kontrolli- ja koordinaatio-ongelmana. Siten sen ajatellaan myös olevan estettävissä ja korjattavissa esim. erilaisilla projektiportfolion hallinnan prosesseilla ja työkaluilla. 

Puutteellinen kontrolli ja koordinaatio ei silti välttämättä ole ainoa projektien harharetkiä selittävä tekijä. 

Kyse on nimittäin usein myös siitä, mihin projektiin osalliset ihmiset loppujen lopuksi identifioituvat ja sitoutuvat: projektiin ja omiin työtehtäviinsä siinä vai yritykseen ja sen tavoitteisiin.

Mitä isompi ja pitempi projekti on, sitä todennäköisemmin ihmiset kokevat olevansa nimenomaan projektin palveluksessa – etenkin jos heidät on palkattu määräaikaisesti juuri siihen.

Tällöin heille tärkeää on nimenomaan projekti ja siinä työskentely. Yritys taas on lähinnä vain jotain, jonka nimi lukee palkkanauhassa. 

Niinpä he helposti pyrkivät työssään myös toimimaan ennen kaikkea oman projektinsa ja siihen liittyvien omien työtehtäviensä edun mukaisesti. Riippumatta siitä, onko se yrityksen edun mukaista vai ei. 

Siksipä projekteissa kannattaisikin kiinnittää huomiota siihen, että ihmisten kokema projektin etu olisi aina mahdollisimman pitkälti yhteneväinen yrityksen edun kanssa.

Mahdollisissa ristiriitatilanteissa yrityksen etu kun tuppaa usein jäämään kakkoseksi.


Projektien harhautumista ei useinkaan estetä pelkällä kontrollilla ja koordinaatiolla. Tärkeää on myös huolehtia siitä, että ihmisten kokema projektin etu on linjassa yrityksen edun kanssa.


Kuva: Gerd Altmann / Pixabay