Projektin tavoitteet ovat monet


Ensimmäiseksi asetetaan tavoite. Näinhän se menee. Projekti ei ole projekti ellei sille ole määritelty tavoitetta, joka kertoo etukäteen projektin lopputuleman. 

Tuttua, eikö totta? Projektilla on ja kuuluukin olla aina vain yksi yksittäinen pysyvä tavoite, jota projektiin osallistuvat ihmiset toteuttavat. 

Etukäteen asetettu yksiselitteinen tavoite myös antaa projektille olemassaolon oikeutuksen ja sen saavuttamista seurataan ja arvioidaan niin projektin aikana kuin sen jälkeenkin. 

Tällaisessa ajattelussa kuitenkin unohtuu se tosiasia, että projekteilla sinänsä ei koskaan ole tavoitteita. Vain projektiin osallisilla ihmisillä on tavoitteita. 

Nämä tavoitteet puolestaan harvoin – jos koskaan – ovat täysin yhteneväisiä.

Miksi näin? 

Projektin tavoitteet eivät koskaan ole kaikille samat

Huolimatta pyrkimyksistä määritellä ennakkoon projektille kaikille yhteinen, pysyvä tavoite, projektityöhön liittyy aina monia erilaisia tavoitteita. Käytännössä niitä on yleensä vähintään yhtä paljon kuin projektissa on osallisia. Syitä tähän on ainakin kolme:

  • Ensinnäkään projektien viralliset tavoitteet eivät ole koskaan yksiselitteisiä. Ihmiset joka tapauksessa aina tulkitsevat virallisia tavoitteita omista lähtökohdistaan käsin. Sama ilmaisu ei koskaan merkitse kaikille täsmälleen samaa.
  • Toisekseen projektiin osallisilla ihmisillä on aina jo lähtökohtaisesti omat tavoitteensa ja intressinsä projektin suhteen. Nämä tavoitteet ja intressit menevät joka tapauksessa virallisten, asetettujen tavoitteiden edelle. 
  • Kolmanneksi ihmisten tavoitteet voivat muuttua projektin kuluessa. Sitä mukaa kun projekti etenee, siihen osallisille syntyy uusia ymmärryksiä siitä, mitä he voivat saada projektissa aikaan. Niinpä alkuun relevantiksi tavoitteeksi koettu asia saatetaankin projektin aikana todeta täysin epärelevantiksi ja päinvastoin.

Näin ollen onkin aika turhaa yrittää määrittää projektille yhtä, yksiselitteistä tavoitetta. Sen sijaan olennaista on se, miten hyvin ihmisten erilaiset tavoitteet ja intressit saadaan riittävässä määrin sovitettua projektissa yhteen.


Ihmisiä kiinnostaa ennen kaikkea heidän omat tavoitteensa. Siksi heille kannattaa projekteissakin pyrkiä osoittamaan, miten kulloinenkin projekti voi auttaa heitä saavuttamaan omia tavoitteitaan.


Kuva: Gerd Altmann / Pixabay